SERVIS, ÚDRŽBA:

 • Záruční a pozáruční servis na vysokotlaké kompresory ASTRA provádíme v sídle naši firmy                v Praze 5 v krátkých časových termínech.
 • Po demontáži kompresoru je zákazníkovi sdělen odhad ceny servisu, pokud zákazník se servisem nesouhlasí, odveze si kompresor v demontovaném stavu. Konečná cena servisu je stanovena po dokončení všech servisních prací dle skutečných nákladů na servis.Platba za servis dle našich platebních podmínek.
 • Záruční lhůtu na servis lze uplatnit s sídle naši firmy ve lhůtě 3 měsíců od převzetí stroje.
 • Naše firma disponuje kompletním sortimentem všech náhradních dílů.
 • Pro uživatele našich produktů zajišťujeme odborné školení ke způsobilosti užívání.
 • Na požádání vystavíme certifikát o školení.
 • U kompresorů pro dýchací vzduch je nutno sledovat tyto parametry: tlak a výkon - jsou měřitelné,     pokud nedostačují jedná se o mechanickou záležitost.                                                                                  Dále pak kvalitu vzduchu, tu ale v mnohém ovlivňuje přístup uživatele k obsluze a údržbě,                 zejména:   
 •          umístění stroje - co nasávám - dýchám
 • odvětrání strojovny - dle návodu k obsluze
 • použití a výměny provozních náplní  

 

  

 

      Provozní  pokyny pro provoz vysokotlakých kompresorů ASTRA – Schifauer

 často řešené otázky

 

        Před uvedením kompresoru do provozu se pečlivě seznamte s blíže uvedenými bezpečnostními  

        pokyny, základní funkcí kompresoru, jeho obsluhou a údržbou viz. návod k obsluze kompresoru.

 

 1. Předpokládá se odborná způsobilost osob, které kompresor provozují a jejich zaškolení výrobcem.

 2. Kompresor musí být před spuštěním umístěn ve vodorovné poloze.                                                                     Dovolený maximální sklon je přípustný do 5°, kompresor však vždy musí spočívat na nekluzném povrchu. Vzdálenost od stěny musí být min. 50 cm, tak aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu k ventilátoru kompresoru. Současně překontrolujte výšku hladiny oleje v klikové skříni studeného kompresoru. Kompresor musí být bez tlaku. Hladina musí dosahovat k horní rysce olejové měrky                    (v nezašroubovaném stavu) pro typ ASTRA V32 a V3.  Pro typ ASTRA 160 musí hladina dosahovat k ryskám na vnější straně víka kompresoru. Podle potřeby doplňte olej.                                                                  Zkontrolujte, zda je ve vysokotlakém filtru vložena filtrační patrona, případně vložte patronu do filtru,                  před instalací zkontrolujte neporušenost o-kroužků na dříku patrony.     

 3. Maximální teplota okolí pro provoz kompresoru v dobře větrané místnosti, nebo v terénních podmínkách může být  až +30°C. Minimální teplota okolí pro provoz kompresoru by neměla poklesnout pod +5 °C z důvodu mazivosti oleje.

 4. Při napojení sání kompresoru na samostatný přívod atmosférického vzduchu dodržte odpovídající průřez min.50 cm2 (d = 80 mm). Přívodní potrubí sání nesmí být nijak poškozeno nebo zalomeno.Před oplněním oleje musíte provést odpojení přívodu sání na vstupu do kompresoru.

 5. Kontrolujte správné napnutí obou klínových řemenů a zda nejsou poškozeny.

 6. Uveďte kompresor do chodu -  zkontrolujte řádný směr otáčení ventilátoru podle šipky vyznačené na víku klikové skříně nad nalévacím hrdlem nebo šipky na laminátovém krytu.                                                        POZOR !  Proud vzduchu musí směřovat od mřížky laminátového krytu na blok kompresoru.                                                                                                                                                           Zvolte vhodnou polohu fází reverzačního vypínače pol.1 nebo pol.2 podle  správného směru otáčení, nebopřepojte polohu fází na reverzační vidlici 380V (pokud je namontována).

 7. V závislosti na vlhkosti vzduchu provádějte přibližně každých 15-20 minut odkalení shromážděného kondenzátu  v obou odlučovačích a to uvolněním odkalovacích šroubů. Kondenzát je nezbytné zachytit do samostatné odkalovací nádobky se zřetelem na životní prostředí.

 8. Všechny závity je nutno mazat olejem, aby nedošlo k jejich poškození, zejména víko filtru při výměně filtrační patrony.

 9. Výměna filtrační patrony: za běžných podmínek při 80% relativní vlhkosti vzduchu je nutno náplň vyměnit po   cca 10 Mth.- platí pro přenosné kompresory  nebo po 75Mth.-platí pro kompresory STABIL                            při renovaci je nutné měnit i plstěné vložky patrony a zkontrolovat o-kroužek dříku,  používejte náplně molekulární síto a aktivní uhlí dodávané výrobcem kompresoru ASTRA, tak aby vzduch na výstupu z kompresoru  splňoval normu dýchacího vzduchu.                                                                                                   Po vložení do filtru NEZAPOMEŇTE pod víko filtru nad filtrační patronu vložit tlačnou pružinu.          V případě použití jiných než originálních náplní výrobce neručí za nezávadnost stlačovaného vzduchu.

 10. Výměna olejové náplně:  Syntetický olej LM750 měníme v intervalech po 100 mth.                                          U nového stroje a po generální opravě kompresoru provádějte výměny oleje viz.plán údržby.               V případě použití jiných olejů výrobce neručí za případné závady.                                                              Pravidelně kontrolujte hladinu olejové náplně  -  doplňujte olej LM750 dle návodu k obsluze kompresoru.

 11. Plnicí křížové ventily jsou mazány zdravotně nezávadnou vazelínou, u nových ventilů před prvním použitím nebo po opravě ventilů je nechte po dobu 10 min. profouknout, aby došlo k úplnému odstranění zbytkové vazelíny.

 12. Kompresor musí být zapojen do el.rozvodu s pětižílovým provedením.

 13. Platí pro všechny kompresory i pro kompresory vybavené automatickým odkalováním  kondensátu,              po ukončení  plnění je nutno vypustit tlak z kompresoru  otevřením odkalovacích šroubů na obou filtrech.     

 

 

 

Na objednávku provádíme kontrolu kvality vzduchu

přístrojem Dräger - aerotest D20700

Dräger test

       Měření vlhkosti vzduchu přístrojem PURACON od firmy L&W

Puracon.jpg

 

Doporučení pro měření aerotestu 

 1.  měření provádějte z kompresoru  ( nikoliv z tlakové lahve)

 2. nedokonale vysušené tlakové lahve po hydrostatické zkoušce zkreslí výsledek testu

 3. zkoušku provádějte za ustálené teploty kompresoru a měřícího přístroje ( 20°C)                                                           ( např.nelze měřit ihned po přemístění z exteriéru)  

 4. lihem vyčistěte připojovací hadice a plnicí ventil proplachem, dokonale vysušte

 5. měřicí přístroj před měřením nutno nechat pročistit (vysušit) tlakem vzduchu z kompresoru s vloženou filtrační patronou po renovaci, cca 1/2hod ( viz.návod k obsluze měřicího zařízení dle výrobce)

 6. používejte originální náplně do filtrační patrony (ne silikagel)

 7. používejte vždy nové plstěné vložky ve filtrační patroně kompresoru

 8. dodržujte správný poměr náplní aktivní uhlí < molekulární síto (30% / 70%)

 9. nepoužívejte expirační trubičky s prošlou životností 

Vždy se řiďte návodem k obsluze daného měřicího přístroje ( např.délka měření, způsob vkládání trubiček apod.) dodržujte zejména bod.5

Doporučujeme školení u výrobce aerotestu.

 

PATICKA[5].jpg